Available courses

Ovo je kurs Pedagoške psihologije za studente studijskih grupa:

  • Predškolsko obrazovanje i vaspitanje (Osnovne studije)
  • Geografija (Master studije)
  • Filozofija (Master studije)


Ciljevi za svakog polaznika ovog kursa su:

o   Da se ​​upoznaju sa nekoliko istaknutih teorija ljudskog razvoja, inteligencije i učenja i kako svaka utiče na obrazovne procese

o   Da ispita uticaj individualnih karakteristika učenika na njihovo učenje i učinak, uključujući kulturne razlike i studentsku izuzetnost

o   Znati kako uspostaviti zajednicu za učenje u kojoj se poštuju individualne razlike

o   Prepoznavanje uticaja različitih nastavnih strategija na ishode učenja

o   Da znaju najefikasnije načine za dizajniranje nastave kako bi se zadovoljili nivoi razvoja učenika i potrebe za učenjem

Da razumeju osnovne koncepte ocenjivanja za upotrebu u obrazovnom okruženju

Ovo je kurs za studente I godine studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Cilj izučavanja ovog kursa je da studenti nauče osnovna načela naučnog metoda i izvođenja eksperimenata i da se upoznaju sa istraživačkim metodama i njihovim rezultatima iz oblasti psihologije percepcije. Cilj ovog predmeta je takođe da podstakne studente da znanja stečena u ovom i ostalim predmetima u ovom semestru nauče da primjenjuju u praksi, kroz vježbe u kojim učestvuju i studenti kao ispitanici, kao i kroz samostalni istraživački rad. Tom prilikom uče osnovna načela prikupljanja podataka u eksperimentalnim okolnostima, vježbaju samostalnu interpretaciju prikupljenih podataka, te usvajaju specifične sadržaje vezane za perceptivne mogućnosti.

Nakon što završi  ovaj kurs,  studenti će biti u mogućnosti da:

1. Razumiju značenje i svrhu eksperimentalnog metoda;

2. Razlikuju različite metode i tehnike korišćene u eksperimentima;

3. Organizuju eksperiment i prikupe podatke u eksperimentalnim uslovima;

4.  Samostalno interpretiraju prikupljene podatke;

5. Kritički razmatraju dobijene rezultate;